УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ ООД

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Как използваме Вашите лични данни

настоящето уведомление за поверителност „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.

НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове.

Моля имайте предвид, че сроковете за съхранение подлежат на периодичен преглед и при промяна на законоустановените срокове се извършва съответна актуализация. В конкретни случаи е възможно НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС да обработва лични данни в неструктуриран вид. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява в съответствие с националното законодателство.

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС лични данни:

 • да имате достъп до Вашите лични данни, които НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС обработва, и да получите копие от тях;
 • да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи;
 • да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС на нашия уебсайт, както и във всеки наш офис в страната.

Как можете да се свържете с нас ?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: ул. „Хан Аспарух“ № 61, ет. 2, гр. София 1000;

ел. поща: info@netinsbrokers.com

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни:

Катерина Поповянска чрез следните координати:

И-мейл: info@netinsbrokers.com

Адрес: ул. „Хан Аспарух“ № 61, ет. 2, гр. София 1000,

Обработване на Вашите лични данни в следните случаи:

Когато се обръщате към нас лично или чрез Ваш овластен представител, независимо дали в наш обект, по интернет чрез страницата ни www.netinsbrokers.com, за да ни възложите застрахователно посредничество (да Ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка, и т.н.), да зададете въпроси или заявите Ваши права, ние може да получим от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

 

Сключване на полици и изпълнение на задължения по застрахователно посредничество

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия;
 • ЕГН;
 • Контакти: електронна поща, адрес и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка;
 • Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно трудов стаж, професио­нален опит, собственост и други;
 • Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на щета.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Администриране на застрахователното правоотношениепо договор за възлагане, включително но не само за целите на:

 • Изготвяне на индивидуално или групово предложение за застраховка;
 • Плащане на дължима застрахователна премия;
 • Сключване на застрахователен договор съгласно преддоговорно и договорно основание;
 • Маркетингови или статистически цели на администратора;
 • Изпълнение на права и задължения, поети с договора за възлагане;
 • Да развиваме дейността си по застрахователно посредничество, като Ви предлагаме застраховки, отговарящи на Вашите нужди и изисквания;
 • Оценка на застрахователния риск;
 • Предотвратяване на застрахователни измами;
 • Изпълнение на законодателни изисквания, включително, но не само избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • Предоставяне на информация и предлагане на нови застрахователни услуги и продукти, съобразени с Вашите лични предпочитания и потребности – при наличие на Вашето предварително и изрично дадено съгласие за това.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

Когато се обръщате към нас лично или чрез Ваш овластен представител, независимо дали в наш обект, по интернет чрез страницата ни www.netinsbrokers.com, за да ни възложите застрахователно посредничество (да Ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка, и т.н.), да зададете въпроси или заявите Ваши права, ние може да получим от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

Личните данни могат да бъдат обработвани при наличие на Вашето изрично съгласие за постигането на специфични цели, посочени по-долу.

 • сключване и изпълнение на застрахователен договор;
 • спазване на законово задължение;
 • Ваши здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи) могат да бъдат обработвани за установяване, упражняване или защита на правни претенции, както и на основание чл.9, /4/ от Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове– максимален срок от 10 години, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого може да споделяме Вашите лични данни?

 • Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица в изпълнение на нормативно определени задължения на администратора. Публични органи,държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи, включително и външни одитори;
 • Застрахователни компании;
 • Доставчици на услуги, които ни предоставят IT услуги и системна администрация, професионални консултанти, включително адвокати, одитори, експерти, обработващи лични данни, които ни предоставят услуги и т.н.
 • Вашите лични данни, необходими за сключването на застраховката се предоставят от нас на Застрахователя чрез специален софтуер. Възможно е да предоставяме такива, отново във връзка с договора за застраховка, на партньори на Застрахователя, предоставящи му услуги във връзка със договора за застраховка. Във всички случи Вие следва да се запознаете с политиката/правилата за обработване на личните данни на самия Застраховател. Това е важно за Вас.

Лични данни обработвани при съдействие за завеждане на щети

Какви са личните данни, които събираме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН, номер лична карта / документ за самоличност;
 • Електрона поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка и други;
 • Други лични данни нужни за обработката на застрахователна претенция;
 • Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на обработката на застрахователна претенция.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

 • Съдействие за изготвяне на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета;
 • Предотвратяване на застрахователни измами;
 • Оценка на риска;
 • Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, Корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

 • За изпълнението на задължения по застрахователен договор;
 • спазване на законово задължение;
 • Ваши здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи) могат да бъдат обработвани за установяване, упражняване или защита на правни претенции, както и на основание чл.9, /4/ от Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 • Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи, включително и външни одитори.
 • Застрахователи
 • Вашите лични данни, необходими за сключването на застраховката се предоставят от нас на Застрахователя чрез специален софтуер. Възможно е да предоставяме такива, отново във връзка с договора за застраховка, на партньори на Застрахователя, предоставящи му услуги във връзка със договора за застраховка. Във всички случи Вие следва да се запознаете с политиката/правилата за обработване на личните данни на самия Застраховател. Това е важно за Вас.
 • Доставчици на услуги, които ни предоставят IT услуги и системна администрация.
 • Професионални консултанти, включително адвокати, одитори.
 • Обработващи лични данни, които ни предоставят услуги.
 • Компаниите, предоставящи ни счетоводни, административни и финансови услуги.
 • Публични органи, например тези, които имат правомощия по отношение на нашата дейност като застрахователен посредник.
 • Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи.

Лични данни обработвани през официалния сайт www.netinsbrokers.com

Какви са личните данни, които събираме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН / ЛНЧ, лична карта / документ за самоличност;
 • Гражданство;
 • Електрона поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Номер полица / номер щета;
 • Данни за Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код (в случай на онлайн плащане на полица или вноска по полица);
 • Други лични данни, в зависимост от въведената от Вас информация.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания;
 • За да можем да Ви предоставим онлайн услуги, които предлагаме, и които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти – проверка на премии по актуални оферти, проверка на всички Ваши полици, включително вноски по полиците и възможност за плащане на вноска, подаване на известие за щета, подаване на жалба, предоставяне наинформация за най-близкия до Вас офис на компанията;
 • За да обработвам Вашето плащане, в случай че направите вноска по полица;
 • За да можем да установим опити за извършване не измама или друг вид престъпление;
 • За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с вноски по полиците или за изтичаща полица, чрез sms съобщение или на електронен адрес.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги онлайн. Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове;
 • Легитимният ни интерес да предотвратим опити за измама или други престъпления, както и да Ви изпращаме напомняния за вноски по полици и изтичащи полици;
 • Изпълнение на договор, в случай на сключване на полица онлайн, плащане на вноска по полица или подадете известие за щета.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности и брокерски софтуер, както и програмисти, които работят по правилното функциониране на сайта.