Може да Ви предложим

Професионална отговорност

Професионална отговорност – покрива основно имуществени вреди, породени от грешка, пропуск или небрежност. Застраховката се сключва, отчитайки индивидуална професия, която застрахования упражнява при специално придобити знания или умения и това е задължителна застраховка.

Вижте повече

Професионална отговорност на нотариуси

Съгласно чл. 30 от ЗННД, отговорността на Застрахователя е до посочения в полицата лимит, който Застрахования бъде законово задължен да заплати, като обезщетение вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на помощник-нотариус и служителите в нотариалната кантора.
Минималния и максимален лимит се определя от Камарата на нотариусите

Вижте повече

Професионална отговорност на Туроператори

Съгласно Закона за Туроператорите. Покрива имуществени вреди на потребителите в резултат на не разплащане на туроператора с негови доставчици, както и при негова несъстоятелност или неплатежоспособност.

Вижте повече

Професионална отговорност на Футболни мениджъри

Предлагат се ексклузивно, само от Нетинс Иншурънс Брокерс.

Професионална отговорност на медицински персонал

Лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения, съгласно чл. 189 от Закона за здравето. Трябва да бъдат застраховани всички лица, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение.

Вижте повече

Обща гражданска отговорност

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ осигурява покритие на Застрахования за причинени имуществени или неимуществени вреди на трети лица. Това са доброволни застраховки.

Срокът на действие на застрахователния договор е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго.

Вижте повече

Отговорност на продукта

Покрива се отговорността на застрахования за причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица по повод ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или пуснал в обръщение през срока на застраховката.
Тази застраховка предпазва, ако даден елемент, произведен или разработен от компанията е причина за инцидент, нараняване или смърт.

Вижте повече

Отговорност на работодателя

По този вид застраховка се покрива отговорността за вреди претърпени от негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.
По условията на тази застраховка се покрива разликата между причинените неимуществени и имуществени вреди на работниците и служители на застрахования в резултат на трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Тя включва и вредите от трудова злополука,причинена от непреодолима сила или по повод на възложена работа, извършена и без изрично нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в района на предприятието. Разноските, които застрахованият е направил за ограничаване или намаляване на вредите, дори и тогава когато усилията му са останали без резултат

Вижте повече

Отзиви от наши клиенти

В днешната сложна и объркана обстановка е трудно да се намери събитие, случка или институция, която да даде възможност да се почувстваш спокойно и защитен. Въпреки, че имах лошия късмет да…

- ЦВЕТАНКА МИЛУШЕВА
Вижте повече

ЦВЕТАНКА МИЛУШЕВА

“Преди да работя с „Нетинс Иншурънс Брокерс“ губехме много време, за да сравняваме цените и условията на застрахователните компании. От както работим с „Нетинс Иншурънс Брокерс“ пестим…

- АВЛОН ЕООД
Вижте повече

АВЛОН ЕООД

Относно дейността на „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД. На първо място бих искал да отбележа, че ползите и резултатите от съвместната ни работа са значителни. „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД са доверен мой партньор…

- АДВОКАТ ВЛАДИСЛАВ ИВАНЧОВ
Вижте повече

АДВОКАТ ВЛАДИСЛАВ ИВАНЧОВ