Строителство и ремонтни дейности

Ние помагаме на строителни компании, които работят по обществени поръчки (ЗОП) и срещат трудности при гарантиране за своето изпълнение към възложители. Даваме им решение, с което да не блокират собствени оборотни средства, и по този начин имат по-голяма сигурност и развитие на бизнеса.

Това, което ни отличава от останалите, е, че сме тясно специализирани в строителния бранш и имаме експертиза в небанковите гаранции. По този начин спестяваме много време и разходи на строителите и им помагаме да защитят своите капитали и активи. Ето защо вие получавате едно отлично решение за вашия бизнес.

ИСКАТЕ ЛИ ДА РАЗБЕРЕТЕ КАК МОЖЕТЕ ДА РАЗВИЕТЕ БИЗНЕСА СИ?

Ако вие сте:

Строителен предприемач, който иска да развие бизнеса си, но среща трудности с оборотния капитал и не може да разчита на финансовата подкрепа от банки или финансиране със собствени средства. Основната ви цел е да не блокирате парични средства за гарантиране на изпълнението ви по проекти към държавни органи и общини. Искате да имате свободата на избор и да сте сигурни, че няма да срещнете финансови затруднения вследствие на блокирани капитали.

Ние знаем вашите проблеми:

Имате възможност да печелите повече поръчки, само че изискваните гаранции от възложителите ви затрудняват и понякога е невъзможно да заделите оборотни парични средства, за да продължите напред. Дългите срокове за гарантиране и немалките суми забавят вашия растеж и по този начин давате шанс на конкуренцията да се възползва вместо вас.

От какво се нуждаете най-много сега:

Това, от което имате най-голяма нужда сега, е да защитите своите капитали, като гарантирате към възложителя със застраховка гаранция, и по този начин ще развиете бизнеса си на следващо ниво, като печелите повече поръчки и разполагате с оборотни средства и то на много по-изгодни условия от банковите гаранции.

КАКВИ СА НАШИТЕ РЕШЕНИЯ?

Строително-монтажни работи

Застраховка „Строително-монтажни работи“ (СМР) осигурява покритие за имуществени непредвидени рискове по време на изпълнение на строителството.
Може да бъдат сключени от всеки един от участниците, най-често възложителя или главния изпълнител.
Покрити са всички компании, които участват в проектирането на даден проект.
Вижте повече

Съоръжения и оборудване

Застраховането на необходимите за изпълнението на строителната дейност активи срещу непредвидени имуществени загуби (и евентуално последващи финансови загуби) е фокусът на тази бизнес линия.
Фундаментално разграничаване съществува по отношение на механичните повреди и външно предизвиканите загуби.
Вижте повече

Обща Гражданска отговорност

Отговорността може да бъде включена или на законова, или на договорна база.
Застраховката покрива загуби на собственост на трети страни, телесни повреди или финансови загуби.
В допълнение, общата Гражданска отговорност може да обхване и чисти финансови загуби. На пръв поглед незначителни договори могат да нанесат значителни финансови загуби, което прави тази застраховка една от най-важните за икономическото оцеляване на проекта.
Вижте повече

Професионална отговорност

Специалната застраховка „Професионална отговорност“ е насочена към професионалисти от бранша.
Най-често проектантите не са застраховани от застраховката на изпълнителя, което означава, че възложителят или изпълнителите на проекта могат да завеждат искове към проектантите за допуснати грешки, които не са покрити от СМР застраховка.
По-сложен казус се среща в договорите за проектиране и изграждане от един и същ изпълнител, където обикновена застраховка „Професионална отговорност“ не би била достатъчна, защото причинителя на щетата и пострадалата страна са едни и същи преди предаването на обекта.
Вижте повече

Покритие за забавяне на въвеждането в експлоатация

Този вид застраховка покрива загубата на печалба, както и разходи, възникнали вследствие на ненавременното приключване на строителен проект поради нанесени имуществени щети по време на строителството.
От изключителна важност е съдържанието на този тип застраховка да бъде съгласувано с наказателните клаузи в договорите с изпълнители и подизпълнители по проекта.
Застраховката може да бъде сключена от името на изпълнителя на проекта, а собственикът на проекта да бъде в ролята получател (бенефициент).
Вижте повече

Застраховка скрити дефекти

Застраховка „Скрити дефекти“ покрива разходите за отстраняване и поправяне на щети, произтичащи от скрити или унаследени дефекти.

Тази застраховка е предназначена за инвеститори и собственици на имоти, за да се улесни продажбата или да се защитят от инвеститори в ликвидация.
Тази застраховка може да се ползва и като обезпечение (гаранция).

Вижте повече

Гаранции

Това са небанкови гаранции, които служат за обезпечение на договори за изпълнение.
Гаранциите, които могат да бъдат издавани, са:

  • Гаранция за авансово плащане;
  • Гаранция за добро изпълнение;
  • Гаранция за поддръжка.

Тези гаранции помагат на бизнеса да се развива, като не блокира собствени средства и по този начин работи в по-големи мащаби.
Те са предназначени за компании от строителния бранш – проектанти, изпълнители, консултантни, инженери, архитекти.
Уредени със закона съгласно чл. 111, ал. 5 на новия Закон за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г.

Вижте повече

Трудова злополука

Много работодатели омаловажават важността да имат полица трудова злополука въпреки достъпните условия и сроковете за изпълнение.
Покрива трайна неработоспособност, временна неработоспособност и смърт вследствие на изпълнение на трудовите задължения.
Може да се добави и покритие, което включва покритие по време на обичайния път при отиване или връщане от работа.
Трудовата злополука в строителството е задължителна съгласно Наредба № 24 от 06.02.2006 г. за задължително застраховане на работници и служители.
Вижте повече

Отзиви от наши клиенти

От 2012 г. фирма „ЙОВАЛ ЕООД“ ползва услугите на „Нетинс Иншурънс Брокерс ООД“ при сключване на застрахователни договори за всички видове имуществени, лични и автомобилни застраховки…

- ОТЗИВ ОТ ЙОВАЛ ЕООД
Вижте повече

ЙОВАЛ ЕООД

Относно дейността на „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД. На първо място бих искал да отбележа, че ползите и резултатите от съвместната ни работа са значителни. „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД са доверен мой партньор…

- АДВОКАТ ВЛАДИСЛАВ ИВАНЧОВ
Вижте повече

АДВОКАТ ВЛАДИСЛАВ ИВАНЧОВ

В днешната сложна и объркана обстановка е трудно да се намери събитие, случка или институция, която да даде възможност да се почувстваш спокойно и защитен. Въпреки, че имах лошия късмет да…

- ЦВЕТАНКА МИЛУШЕВА
Вижте повече

ЦВЕТАНКА МИЛУШЕВА