Кибер отговорност

Помагаме на собствениците на бизнес, които разчитат изцяло на информационните системи и данните, които се съхраняват в тях да защитят своя бизнес от кибер инцидент или загуба на ценна информация, независимо дали те са настъпили случайно или са резултат от умишлени действия. Нашите клиенти получават не само финансова сигурност, но също консултиране и експертна помощ за справяне с едно кибер събитие от начало докрай.

„Кибер застраховките не са договори за обезщетение, а гаранция за обслужване“ – James Tuplin, Head of IFL Cyber & TMT AXA

Искате ли да разберете, как може да защитите бизнеса си от кибер атаки?

Ако вие сте:

Собственик на бизнес, който иска да има сигурно решение, с което да защити своя бизнес от кибер инцидент или загуба на данни, независимо дали те са настъпили случайно или са резултат от умишлени действия. Основната Ви цел е да не претърпите финансови разходи вследствие на загуба на лични данни и да бъде защитена вашата отговорност, поради изтичане на чувствителна информация за вашите клиенти и/или контрагенти, което може да се отрази на развитието на вашия бизнес и да доведе до трайни репутационни вреди.

Ние знаем вашите проблеми:

Вашият бизнес разчита изцяло на информационните системи и данните, които се съхраняват в тях, превръщайки ги в основен и критичен фактор в управлението и нормалното функциониране на организацията. Нарастващата дигитална зависимост на основните функции и дейности поражда нови значими рискове и заплахи, с които бизнесът се сблъсква. Кибер рискът нараства значително през последните години за компании от всякакъв размер и националност, отразявайки увеличаващи се честота, мащаб и сложност на атаките. Въздействията от кибер атаките днес имат много различни форми, само част от които са загуба на данни, кражба на интелектуална собственост, имуществени щети и прекъсване на дейността. Това води до значителни финансови загуби, регулаторни проблеми и трайна вреда на репутацията на засегнатата компания.

От какво се нуждаете най-много сега:

Това, от което имате най-голяма нужда сега е да защитите, своите интереси и да бъдат покрити застрахователни рискове като: Загуба на лични данни; Загуба на корпоративна информация; Отговорност при аутсорсинг (обработване от трети лица); Административни глоби; Репутационни вреди; Кибер изнудване за лични данни и др. Застраховка „Кибер отговорност“ покрива както преки загуби, претърпени от застрахования, така и отговорността на компанията спрямо нейни клиенти и контрагенти за реализирани от тях загуби.

Какво покрива застраховка Кибер Отговорност

Загуба на лични данни

Предоставя покритие на застрахования за всяка претенция за загуба на информация, която спрямо местното законодателство се счита за „лична“. Поемат се разходи за защита.

Вижте повече

Загуба на корпоративна информация

Предоставя покритие на застрахования за всяка претенция за загуба на „корпоративна информация“. Има се предвид публично разкриване на корпоративни тайни на трети страни или служебна информация.

Вижте повече

Отговорност при аутсорсинг

Предоставя покритие на застрахования за всяка претенция за загуба на информация от подизпълнител, който съхранява или събира данни за застрахования.

Вижте повече

Административни задължения

Покриват се разходи и разноски за юридически консултации за административно разследване във връзка с данни, във връзка с което на застрахования може да бъде наложена глоба или имуществена санкция.

Вижте повече

Административни глоби във връзка с данни

Възстановяват се платени административни глоби от застрахования до съответния подлимит посочен в полицата.

Вижте повече

Репутационни вреди

Разходи, свързани със загуба на репутация и предприемане на ответни мерки. Това може да бъдат разходи за експертни услуги, възстановяване на репутацията, уведомяване на субекти на данни и др.

Вижте повече

Кибер изнудване за лични данни

Всяка щета свързана с международно атакуване на компютърна система с цел искане на пари.

Вижте повече

Прекъсване на компютърна мрежа

Покрива се загуба на нетен приход на застрахования, вследствие на нарушаване на функционирането на компютърната му система от кибер атака. Максимален покрит период 120 дни.

Вижте повече