ЗАЩО ДА КУПИТЕ ЗАСТРАХОВКА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА?

Изберете застраховка според вашите нужди

За да имате добро покритие по време на пътуването си, изберете един от трите основни варианта на покритие (Silver, Gold или Platinum). Добавете подходящите за вас допълнителни покрития, в зависимост от това дали пътувате с автомобил или самолет, отивате на ваканция или пътувате с цел работа.

Застраховката покрива медицински разходи и поставяне под карантина в случай на COVID-19

Застраховката ще ви покрие разходите за медицинско лечение в чужбина в случай на COVID-19 до размера на застрахователната сума при варианта на покритие, който сте си избрали.

Директно разплащане с болнични заведения

Ако ви се наложи да посетите лекар в чужбина по спешност, асистънс компанията ще ви насочи към болнично заведение и ще плати разноските. Така няма да се наложи вие да заплащате за лечението.

Обезщетение при загубен багаж

Ако по време на пътуването, вашият багаж бъде загубен, откраднат или повреден, застраховката може да покрие разходите ви за възстановяване на вещите.

Покрива също и разходи за спешно медицинско лечение, при остро заболяване или злополука, болничен престой, кражба на багаж и много други рискове, свързани с пътуването, но не замества здравното осигуряване.

КАКВИ ПОКРИТИЯ ВКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Основно покритие

 • Silver

 • Разходи за спешно медицинско лечение
 • Включени Асистанс услуги
 • Злополука
 • Загуба, кражба и повреда на багаж
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Покритие при кражба и грабеж
 • Прекъсване на пътуване
 • Защита на дома по време на пътуване
 • Gold

 • Разходи за спешно медицинско лечение
 • Включени Асистанс услуги
 • Злополука
 • Загуба, кражба и повреда на багаж
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Покритие при кражба и грабеж
 • Прекъсване на пътуване
 • Защита на дома по време на пътуване
 • Platinum

 • Разходи за спешно медицинско лечение
 • Включени Асистанс услуги
 • Злополука
 • Загуба, кражба и повреда на багаж
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Покритие при кражба и грабеж
 • Прекъсване на пътуване
 • Защита на дома по време на пътуване

Допълнителни покрития

Към основното покритие по застраховка Пътуване в чужбина можете да добавите и допълнителни покрития в зависимост от вашите нужди и вида на пътуването:

Пакет Полет

Обезщетение При Физически Труд

Ски И Други Зимни Спортове

Покритие За Домашни Любимци

Упражняване На Екстремни Спортове И Участие В Състезания

Помощ За Превозно Средство

Спортно Оборудване

Отмяна На Пътуване

КАКЪВ Е ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКА „ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА“?

Застраховката е валидна за географската зона, в която попада страната, до която ще пътувате. Имате следните опции:

Зона Европа

Зона Цял свят без Северна Америка

Зона Цял свят

Важни документи

Условия по застраховка Пътуване в чужбина

Условия по застраховка Пътуване в чужбина

Информационен документ за застрахователния продукт (IPID)

Преддоговорна информация съгласно чл.325 от Кодекса за застраховане

„НетинсИншурънсБрокерс“ ООД, ЕИК 204313448, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ No 61, ет.2 е застрахователен брокер, вписан с решение No 786 – ЗБ/16.11.2021 г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.11 от Закона за Комисията за финансов надзор. Справка затова можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” No 16 или чрез интернет сайта й www.fsc.bg.
„Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или откапитала на застраховател, както и застраховател или предприятие – майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капиталана „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД.
„Нетинс ИншурънсБрокерс“ ООД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка. Вие имате право да поискате „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме право да приемем или откажем изготвянето му. Естеството на възнаграждението, което получаваме за оказване на посредническите си услуги е комисионна, включена в застрахователната премия и се заплаща от застрахователната компания, което не променя размера на дължимата от ползвателя застрахователна премия.
Като застрахователен брокер “Нетинс Иншурънс Брокерс” ООД извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.
„Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД определя изискванията и потребностите на клиента и дава съвети относно нуждите на потребителя на застрахователни услуги за конкретна застраховка, само въз основа на писмено предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.
В случай, че имате оплаквания от предоставяната от „Нетинс ИншурънсБрокерс“ ООД услуга, моля подавайте вашатажалба писмено на адрес гр. София, ул. „Хан Аспарух“ No 61, ет.2 или на електронна поща claim@netinsbrokers.com, като задължително посочите три имена, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок до 15 дни от получаването на жалбата ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес. Ако се нуждаем от повече време за разрешаването ѝ или от допълнителна информация, ще ви уведомим, че ще получите отговор в срок до 1 месец от получаването ѝ.
Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София, ул. „Будапеща„ No 16 или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков No 4А, интернет страница www.kzp.bg.
“Нетинс Иншурънс Брокерс” ООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай, че приемем трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

ALL RIGHTS RESERVED BY NETINS INSURANCE BROKERS Ⓒ 2023