ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА (ИНТЕРНЕТ) СТРАНИЦА

„Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД ви дава личен справедлив анализ на застрахователния пазар, направен на база личен опит.

Всеки потребител потвърждава, че е прочел и разбрал Правилата за ползване на “Нетинс Иншуранс Брокерс“. Посещавайки интернет страниците на „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

Интернет страницата на „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД е със защитени авторски права. Всички авторски и сродни на авторското право права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД. Забранява се всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Интернет страницата може да съдържа линкове (връзки, препратки) към други Интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД не носи отговорност за съдържанието на Интернет страници, към които има линк.

„Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД  не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за всеобхватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.

„Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

„Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на Интернет страницата или поради невъзможност за ползването й.

При използване на Интернет страницата на „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД потребителят се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване:

  1. Да не използва страницата на „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД с противозаконни цели.
  2. Да не използва страницата на „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД за свои търговски цели, без предварителното съгласие на дружеството.
  3. Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни, и/или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на „Нетинс Брокерс“ ООД, и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.
  4. “Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до страницата.

„Нетинс Иншуранс Брокерс” ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни № 428019, издадено от Комисията за защита на личните данни. „Нетинс Иншуранс Брокерс” ООД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на поръчка за закупуване на застраховка онлайн, попълване на форми, въпросници, качени на уебсайта или използване на друга функционалност на уебсайта, която изисква регистрация на данни.

Личните данни могат да бъдат използвани от „Нетинс Иншуранс Брокерс” ООД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството като Застрахователен Брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

Достъп до предоставената от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това. „Нетинс Иншуранс Брокерс“ ООД  не събира и няма да ползва предоставените от Вас лични данни с комерсиална цел и няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на организации с такава цел.

Информацията на сайта се актуализира от „Нетинс Иншуранс Брокерс” ООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72.

Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация и извършване на дейност в България.

С подаването на поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с „Нетинс Иншуранс Брокерс” ООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

„Нетинс Иншуранс Брокерс” ООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „Нетинс Иншуранс Брокерс” ООД не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „Нетинс Иншуранс Брокерс” ООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 КЗ

„НетинсИншурънсБрокерс“ ООД, ЕИК 204313448, със седалище и адрес на управление в гр. София ул. „Хан Аспарух“ № 61, ет.2 е застрахователен брокер, вписан с решение № 786-ЗБ в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.11 от Закона за Комисията за финансов надзор. Справка затова можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” No 16 или чрез интернет сайта й www.fsc.bg.

„Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или откапитала на застраховател, както и застраховател или предприятие – майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капиталана „Нетинс Иншурънс  Брокерс“ ООД.

„Нетинс ИншурънсБрокерс“ ООД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка. Вие имате право да поискате „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме право да приемем или откажем изготвянето му. Естеството на възнаграждението, което получаваме за оказване на посредническите си услуги е комисионна, включена в застрахователната премия и се заплаща от застрахователната компания.

Като застрахователен брокер “Нетинс Иншурънс Брокерс” ООД извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.

„Нетинс Иншурънс  Брокерс“ ООД определя изискванията и потребностите на клиента и дава съвети относно нуждите на потребителя на застрахователни услуги за конкретна застраховка, само въз основа на писмено предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.

В случай, че имате оплаквания от предоставяната от „Нетинс ИншурънсБрокерс“ ООД услуга, моля подавайте вашатажалба писмено на адрес гр. София ул. „Хан Аспарух“ № 61, ет.2 или на електронна поща office@netinsbrokers.com, като задължително посочите три имена, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок до 15 дни от получаването на жалбата ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес. Ако се нуждаем от повече време за разрешаването й или от допълнителна информация, ще ви уведомим че ще получите отговор в срок до 1 месец от получаването й.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София, ул. „Будапеща„ № 16 или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков № 4А, интернет страница www.kzp.bg.

Формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателите на застрахователни услуги в Република България са: преговори между страните, медиация и арбитраж.