Здравни застраховки

Здравето е най – голямата ценност на всеки един от нас, също така и най – голямата отговорност. Здравната застраховката може да бъде индивидуална, семейна или групова. Чрез този продук вие надграждате здравната каса, като по този начин вие се чувствате по – спокойни и сигурни за вашето здраве. Със здравна застраховка може да имате гарантиран достъп до най – съвременните медицински центрове, методи за лечение и технологии. Също така за вас ще се погрижат висококвалифицирани медицински лица и България и по света.

Предлага се обхват на покритие план България, Европа и Цял Свят.

Доброволно Здравно Осигуряване (ДЗО) ни осигуряваме допълнителна защита и покрития, които надграждат услугите на Здравната каса.

ДЗО могат да се възползват както здравно осигурени лица, така и здравно неосигурени български граждани и чужденци.
Може да избераме здравен пакет от следните покрития:

 • Профилактика
 • Извънболнично лечение
 • Болнично лечение
 • Дентално лечение
 • Медицински средства в т.ч. хомеопатия, ваксини, стъкла за очила и др.
 • Услуги свързани с битови и др. допълнителни условия
 • Дневни пари за болничен престой
 • Обещетение за операции

Детски застраховки

Застраховката се сключва върху живота и здравето на детето.

Срокът и е от 1 до 20-22 години, зависи от условията на застрахователната компания.

Основното покритие е загуба на живот (смърт) над 14 г. и трайна неработоспособност вследствие на злополука и/или заболяване.

Към нея по-желание на застрахования, могат да се включат допълнителни покрития – Временна неработоспособност вследствие на злополука и/или заболяване, Злополука, Хоспитализация, Хирургическо лечение, Освобождаване от премия.

При Детските застраховки до 14 г. не се покрива риска смърт.

„УНИКА Генерация“ е детска застраховка, която осигурява гарантирана застрахователна защита при загуба на живот в срока на договора, изплащане на обезщетение при трайна неработоспособност на застрахования от злополука и инфекциозно заболяване, възможност за спестяване на средства при нисък инвестиционен риск, както и разпределяне на допълнителна доходност върху тях от застрахователя. Обхватът на застраховката може да се разшири в зависимост от личното предпочитание на клиента, като се включи някоя от седемте или и седемте избираеми застраховки, посочени в раздел „Какво покрива застраховката?“.

 •  Доживяване на определена възраст;
 •  Смърт вследствие на заболяване;
 •  Смърт вследствие на злополука;
 •  Трайна загуба на работоспособност от злополука или инфекциозно заболяване.

В зависимост от избора на ползвателя на застрахователната услуга могат да бъдат покрити и следните рискове:

Злополука;

Дневни пари за болничен престой;

Хирургическо лечение;

Освобождаване от плащане на премии по детски застраховки;

Временна неработоспособност;

Критични заболявания и последствията от тях „УНИКА Грижа за живот“;

Второ медицинско мнение.

Женитбени застраховки

Застраховката се сключва върху живота и здравето на единия от родителите в полза на детето. Срокът на застраховката е от 1 до 18 години.

След изтичане на застраховката, Застрахователят поема отговорността да изплати ЗС на ползващото лице за срок от 10 години, като през това време тя нараства с 50 лева на 1000 лева за всяка застрахователна година.

Застрахователят изплаща нарасналата застрахователна сума на ползващото лице, при сключване на граждански брак при изтичане на 10 годишен срок.

Рентни /пенсионни/ застраховки

Възможност за увеличаване размера на пенсия – застраховката е уникална с това, че освен натрупването на капитал за по стабилен и спокоен живот имаме и защита срещу живота и злополуки.

При нея сами определяме пенсията, която бихме искали да имаме, за колко години бихме искали да я получаваме и лимита на отговорност на застрахователната компания /между 5 000 и 10 000 евро/.

Освен доходността, която получаваме при изтичане на застраховката, ние получаваме и доходността от парите ни след като си получим и последната рента.

Застраховката е с онаследяване, т.е. каквото и да се случи с нас нашите наследници ще получат парите, които ни се полагат.

Застраховка Злополука

застраховката може да бъде индивидуална, семейна или групова. Срока на застраховката е 1 година.

Застраховката покрива само фатален край от злополука, трайна загуба на трудоспособност от злополука, временна загуба на трудоспособност от злополука, спасителни разноски, дневни пари за болничен престой.

„УНИКА Закрила” е застрахователен продукт за индивидуални клиенти и/или техните семейства с пакетни покрития, предназначен за финансово обезпечаване чрез фиксирани суми при настъпване на злополука със застрахованото лице.

Рискове, свързани с живота, работоспособността и телесната цялост на физически лица вследствие на настъпила злополука в срока на застраховката:

 •  Смърт от злополука;
 •  Трайна неработоспособност от

злополука;

 •  Временна неработоспособност от злополука;
 •  Спасителни разходи вследствие на злополука;
 •  Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука.

В зависимост от размера на обезщетенията, застрахованият има възможност да избере един от трите пакета на покритие:

Пакет „Стандарт“ Пакет „Комфорт“ Пакет „Престиж“

 1. Допълнително избираеми покрития:

Временна неработоспособност вследствие злополука;

Дневни пари за болничен престой вследствие злополука;

Медицински разходи вследствие злополука;

Хирургическо лечение вследствие злополука;

Фрактури на кости при настъпила злополука;

Изгаряния при настъпила злополука.

Нашите партньори