СПЕСТОВНИ ЗАСТРАХОВКИ „ ЖИВОТ“

Застраховка „ЖИВОТ“ със спестовен характер или така наречената смесена застраховка – застраховката може да се сключи от физическо или юридическо лице в полза на трето лице.

Сключват се за срок от 5 до 35 години, върху живота и трудоспособността на лица от 14 до 70 години. Пределната възраст при изтичане на застраховката е 75 години.

Основното покритие по тази застраховка е загуба на живот (смърт) и доживяване и при някои застрахователни компании влиза и трайна неработоспособност в следствие от злополука и/или заболяване.

Допълнителните покрития, от които може да се възползват клиентите , по една или повече от клаузите – Временна неработоспособност в следствие на злополука и/или заболяване, Злополука, Хоспитализация на застрахования вследствие на злополука или заболяване, Хирургическа намеса вследствие на злополука или заболяване, Критични заболявания, Освобождаване от премия.

Застраховката може да се сключи в лева, евро или щатски долари.

Полицата може да бъде индивидуална или групова и с обхват на покритие цял свят.

„УНИКА Избор“ е смесена застраховка „Живот“, която осигурява гарантирана застрахователна защита при загуба на живот в срока на договора и възможност за спестяване на средства при нисък инвестиционен риск, както и разпределяне на допълнителна доходност върху тях от застрахователя. Застраховката се предлага в пакетни покрития, посочени в раздел „Какво покрива застраховката?“, които са свободно избираеми.

ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“ С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Чрез тази застраховка можем да управляваме сами парите си на борсата, като през това време сме застраховани.

Това са смесени застраховки, върху които се носи риска върху живота, т.е. само основно покритие и в същото време вашите пари могат да работят за вас, защото внесената премия се инвестира на борсата в акции и облигации.

През периода на застраховката имаме право да сменяме фондовете, в които сме инвестирали при някои продукти, а при други инвестицията е фиксирана за определен срок и за конкретни облигации.

В повечето случай риска от инвестицията се поема от клиента, като има и такива инвестиционни продукти, където номинала (внесената сума) е гарантирана на 100%.

Тези продукти са добра алтернатива на банковите депозити. Дават една много добра доходност и в същото време парите на нашите клиенти са не секвестируеми, т.е. не подлежат на запор.

Могат да се ползват и данъчни облекчения съгласно чл. 19, ал. 1 и чл. 28 от ЗДДФЛ.

Какъв е този вид застраховка?

„УНИКА Динамик“ е застрахователен продукт, свързан с инвестиционен фонд, който осигурява надеждна застрахователна защита при доживяване и смърт в срока на договора, като едновременно с това позволява инвестиране на световните финансови пазари с цел постигане на по-висока доходност. Обхватът на застраховката може да се разшири в зависимост от личното предпочитание на клиента, като се включи някоя от двете или и двете избираеми застраховки, посочени в раздел „Какво покрива застраховката?“.

„UNIQA Hi Invest“ е застрахователен продукт, обвързан с индексен сертификат, който осигурява надеждна застрахователна защита при доживяване и смърт в срока на договора, като едновременно с това позволява инвестиране на световните финансови пазари с цел постигане на по-висока доходност.

РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“

Така на реченото „Човешко Каско“. Тази застраховка може да бъде, както индивидуална така и групова.

Рисковата застраховка е със същите покрития като спестовната, с тази разлика че няма спестовен характер и се заплаща премия само за риска, който се носи от застрахователната компанията.

Застраховката може да бъде сключена с лица от 16 до 69 години. Срокът на застраховката е 1 година.

Основното покритие по тази застраховка е загуба на живот (смърт) и доживяване и при някои застрахователни компании влиза и трайна неработоспособност в следствие от злополука и/или заболяване.

Допълнителните покрития, от които може да се възползват клиентите , по една или повече от клаузите – Временна неработоспособност в следствие на злополука и/или заболяване, Злополука, Хоспитализация на застрахования вследствие на злополука или заболяване, Хирургическа намеса вследствие на злополука или заболяване, Критични заболявания, Освобождаване от премия.

Застраховката може да се сключи в лева, евро или щатски долари.

Полицата може да бъде индивидуална или групова и с обхват на покритие цял свят.

Срочна рискова застраховка „Живот“ осигурява дългосрочна застрахователна защита за Вас и финансова подкрепа за Вашите близки при загуба на живот или при настъпване на трайна неработоспособност в срока на договора. Обхватът на застраховката може да се разшири в зависимост от личното предпочитание на клиента, като се включи избираемото покритие, посочено в раздел „Какво покрива застраховката?“.

Нашите партньори