Туристическа застраховка

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ е доброволна застраховка, по която се застраховат физически лица, за времето на пътуване или престой извън територията на Република България. По тази застраховка се възстановяват разходи, изплащат се суми и се осигурява непосредствена помощ на български и чуждестранни физически лица, които вследствие на случайно събитие са попаднали в затруднение по време на пътуване извън територията на Република България, страната по постоянното им местоживеене и страната, за която имат валидна здравна осигуровка/застраховка. Застраховката се сключва преди началото на пътуването, при условие че Застрахованият се намира на територията на Република България, страната по постоянното им местоживеене и страната, за която имат валидна здравна осигуров- ка/застраховка.

Застраховката се сключва задължително за рисковете по основното покритие. Към тях може да добавите и допълнителни рискове.

Основно /задължително/ покритие: Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване; Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване; Спешна дентална помощ.
Допълнително /доброволно/ покритие: Спасителни разноски;  Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие зло- полука; Кражба, загуба или забавяне на личен багаж; Дневни пари за болничен престой; Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване; Гражданска отговорност към трети лица; Правна помощ.

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е доброволна застраховка, по която срещу платена премия застрахователната компания се задължава при настъпване на застрахователно събитие, да обезщети невъзстановимите разходи и суми (предварително заплатени за организирано туристическо или бизнес пътуване, самолетен билет или хотелско настаняване) в случай, че пътуването е отменено, прекъснато, съкратено или удължено, до лимитите за съответното покритие. Застраховката се сключва до 5 дни след датата на първото плащане във връзка с пътуването и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.

Покрити рискове са:

Смърт вследствие злополука;
Разходи за отмяна на пътуването;
Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; Разходи за удължаване на пътуването;
Закъснение на самолетен полет.

Причини за отмяна, прекъсване или съкращаване на пътуването могат да бъдат МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ или НЕМЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ.

„Медицинска застраховка за чужденци в България“ е задължителна за чужденци, които при влизане или транзитно преминаване през територията на Република България нямат валидна за страната здравна осигуровка или медицинска застраховка. По тази застраховка Застрахователят срещу платена премия се задължава да поеме разходите за лечение и болничен престой на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната, в резултат на настъпване на застрахователни събития, посочени като„Покрити рискове“ в полицата.

„Медицинска застраховка за чужденци в България“ се сключва за застрахователна сума, която е нормативно определена съгласно Наредбата

Покритите рискове по застраховката са:

Медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване; Спешна дентална помощ; Смърт вследствие злополука за лица над 14 години.

Нашите партньори